935 750 691

Màrqueting directe i promocional

Els nostres serveis en màrqueting directe i promocional

Segur que en més d’una ocasió us heu trobat davant la dificultat de no poder resoldre una problemàtica de les vostres manipulacions. Nosaltres us oferim la solució.

El servei constant i prudent és el procediment que duem a terme per manipular els vostres productes, adequant-nos a les directrius marcades pel client.

Mailings

cada enviament diu una cosa

Agilitzem al màxim les manipulacions, recomanem el sobre engomat i la impressió directa al sobre de les adreces, ja que així reduim costos i temps innecessaris de materials i manipulació.

També ens ocupem de la manipulació i ensobrat manual d’enviaments en formats no habituals.

Per a l’enviament de cartes, fulletons, catàlegs, revistes, factures, etc., no et cal contactar amb un proveïdor per a cada cosa, nosaltres podem gestionar tot el procediment

Oferim tots aquests serveis, els quals tens a la teva disposició i podràs fer ús dels que necessitis en cada moment:

 • Impressió de cartes, sobres, fulletons, catàlegs, factures, etc.
 • Introducció de bases de dades o adaptació de les teves, d’acord amb la normativa de la LOPD i un contracte de confidencialitat.
 • Manipulació del mailing (plegats en díptic o tríptic, ensobrament, personalització làser o etiquetatge, etc.).
 • Classificació, franqueig i posterior entrega a Correus, segons les tarifes i la normativa actual.
 • Tractament de devolucions i actualització de bases de dades. Gran part de l’èxit de tota acció de màrqueting relacional prové de la utilització d’una base de dades actualitzada.

Embossaments

una altra opció de mailing

Manipulació de l’enviament mitjançant plàstic transparent, segons les normatives de Correus. Impressió en full suport de l’adreça o etiquetatge en el mateix full de l’etiqueta d’enviament i posterior franqueig. Finalment es diposita en l’operador postal i es distribueix.

Gestió de base de dades

un bon manteniment és vital per a l’éxit

Gran part de l’èxit de tota acció de màrqueting relacional prové de la utilització d’una base de dades actualitzada. Tota bona gestió es basa en l’eliminació de les devolucions, segmentació segons el públic a qui es vol dirigir i modificació per tal de mantenir-la en bon estat.

Per a la gestió de les teves bases de dades signem un document de confidencialitat i compromís segons la LOPD, segons el qual no s’utilitzarà la teva base da dades per a cap altra finalitat que no estigui indicada en aquest document, quedant eliminada un cop acabada l’acció que es realitzi.

Màrqueting promocional

cuidem les teves promocions

Un cop dissenyada la campanya publicitària, donem servei a les necessitats de cada acció i al desenvolupament d’aquestes:

 

 • Obertura dels corresponents apartats de Correus i recepció de les respostes en els esmentats apartats, o bé introducció de fitxers de veu.
 • Recollida de la correspondència als apartats postals.
 • Verificació en el nostre magatzem del contingut de les cartes, segons la normativa de cada promoció (codis de barres, proves de compra, etc.).
 • Introducció de les dades del consumidor.
 • Impressió d’etiqueta de destí per fer l’enviament a través de Correus o Missatgeria i segons les normatives d’entrega.
 • Recepció en el nostre magatzem i posterior emmagatzematge dels materials a enviar, coberts per l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
 • Manipulació i enviament de regals: empaquetem o emboliquem segons les condicions de cada enviament i proporcionem l’embalatge necessari per a cada ocasió.
 • Control de devolució i incidències (Logística inversa). Desmanipulació i posterior condicionament si ho considera el client. Emmagatzematge fins a rebre ordres del client per a devolució o destrucció si fos necessari. Aquest seguiment també es fa amb els materials restants de cada promoció.
 • Informes, control d’estocs i estadístiques diàries, setmanals o mensuals.

Distribucions

arribem a través de diversos formats

Cartelleria

La cartelleria pot ser de mida DIN-A3 o inferior, per posar a les botigues, o també de formats més grans, que podem encolar en els espais publicitaris adequats.

Repartim cartells en els espais disposats per a publicitat, així com a les botigues de cada població. No es poden col·locar cartells en qualsevol element públic, les ordenances municipals, les lleis i l’ètica urbana així ho indiquen. Evitem enganxar cartells a façanes, fanals, semàfors, marquesines i d’altres elements urbans; els destinem als laterals dels comerços o vidrieres si ho permeten, així com als espais públics habilitats per fer-ho.

Si vols anunciar un acte cultural, esportiu o qualsevol tipus d’esdeveniment, classes o tallers d’acadèmies, trobades o inauguracions, etc., t’aconsellem en quina zona es pot fer la publicitat, quantitats, mides i temps de realització. Aquest servei és local, tot i que no descartem les poblacions del voltant.

Bustiades

Distribució de publicitat, porta a porta, seguint les directrius marcades i amb el màxim compromís i fiabilitat dels nostres treballadors. A més a més, aconsellem sobre les zones més efectives a cobrir. Informem als nostres clients de com va la distribució i confeccionem unes gràfiques i informacions sobre les quantitats repartides, zones, incidències, etc.

 

Punt a punt

Comptabilitzem el producte (fulletons, revistes, flyers) i el repartim als establiments, escoles, equipaments municipals, etc., segons les directrius i quantitats proporcionades pel client.

Si vols anunciar un acte cultural, esportiu o qualsevol tipus d’esdeveniment, classes o tallers d’acadèmies, trobades o inauguracions, etc., t’aconsellem en quina zona es pot fer la publicitat, quantitats, mides i temps de realització. Aquest servei és local, tot i que no descartem les poblacions del voltant.

Missatgeria urgent

confiança i urgència tot en un

Fem arribar les teves cartes, documents o paquets urgents amb dos serveis:

KB-FURGO: Servei de distribució directa entre dos punts dins una corona de 35 km.

KB-KM: Servei de distribució directa entre dos punts fora de la corona de 35 km. Facturació segons KM.

Si la vostra distribució es a diversos punts:

KB-RUTA: Servei de distribució directa a diverses adreces. Facturació per hores.

També gestionem qualsevol enviament de missatgeria amb els nostres col·laboradors habituals i buscant la millor solució pel client.

Altres manipulacions

altres serveis a les nostres mans

Encartament

Inserim dins d’un diari, catàleg o publicació la publicitat o informació indicada en cada ocasió.

Etiquetatge

Etiquetem productes, caixes o altres possibilitats, amb desplaçament a la vostra empresa per tal d’estalviar costos d’enviament dels materials a etiquetar.

Picking o preparació de comandes

Recepcionem el material en el nostre magatzem i l’emmagatzemem. Subministrem el material d’embalatge per al picking necessari. Manipulem, empaquetem, emboliquem o condicionem el producte segons les necessitats i gestionem l’enviament segons les directrius del client.

Informem de l’estoc i de la situació dels enviaments diària, setmanal o mensualment.